מעלה נפתלי

מבנים חקלאיים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה גורם ממליץ בנושאי תכנון ובנייה, בפרט לעניין היתרי בנייה למבנים חקלאיים. מדיניות המשרד היא לאפשר את הקמתם של מבנים חקלאיים הנדרשים לייצור החקלאי בגודל, בהיקף ובמיקום, תוך איזון בין צורכי המשק החקלאי לבין צרכים סביבתיים ונופיים. מסמך המדיניות מיועד לתת רקע והסבר לקבלת ההחלטה בדבר המלצה לתכנית או להיתר בנייה למבנה חקלאי.

המסמך כולל התייחסות לנושאים הבאים:

• גודלם של מבנים חקלאיים
• מיקומם של מבנים חקלאיים
• שילוב מבנים חקלאיים בסביבתם
• היבטים סטטוטוריים בהקמת מבנים חקלאיים
• מניעת שימושים שאינם חקלאיים במבנים חקלאיים
• טבלת קריטריונים ומרחקי הצבה
• כרטיסי מבנים חקלאיים

שעות קבלת קהל

יש להקפיד על הגעה בזמני קבלת הקהל הבאים:

א', ג', ה'

13:00 – 09:00
ב', ד'

 אין קבלת קהל

ו'   משרדי הועדה סגורים
_moreblog  
אתר זה אינו נתמך על ידי הדפדפן שלך אנא הורד גוגל כרום